Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENTENBUREAU

NEW TIME EVENTS

 

Maart 2021 ( versie 2021.30.03)

Artikel 1:         Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 1. New Time Events ( hierna te noemen NTE): de gebruiker van deze algemene voorwaarden : New Time Events gevestigd aan de Gaardenstraat 21 te Holten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82371180
 2. Opdrachtgever : de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met NTE een overeenkomst is aangegaan.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.
 4. Overeenkomst: de boekingsovereenkomst tussen de opdrachtgever en NTE.
 5. Artiest: de artiest, de band, het orkest, de DJ, de show, de act, de personallity, de kunstenaar, de instructeur, de spreker, e.d. die door de opdrachtgever bij NTE geboekt is.
 6. Werkzaamheden: de werkzaamheden die NTE in het kader van de overeenkomst voor de opdrachtgever uitvoert of laat uitvoeren.
 7. Locatie: de locatie waar NTE in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren dan wel waar de artiest optreedt of dient op te treden.
 8. Evenement: het evenement, het feest of de gelegenheid van de opdrachtgever waar de artiest dient op te treden, aanwezig dient te zijn of een workshop dient te geven.
 9. Apparatuur: de goederen, waaronder licht-en geluidsapparatuur, die door de artiest en/of zijn medewerkers tijdens het evenement worden gebruikt.
 10. Rider: een document met informatie over de zaken, ( technische) voorzieningen, faciliteiten, diensten e.d. waarvoor de opdrachtgever zorg dient te dragen.

 

Artikel 2:         Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor de offerte van NTE en voor alle overeenkomsten tussen NTE en de opdrachtgever.
 • De  algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met NTE voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via e-mail zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien NTE niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat NTE in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 • De opdrachtgever met wie eerder onder de onderhavige algemene voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met NTE gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

 

Artikel3:          Offertes

 • Ieder aanbod en alle offertes van NTE zijn vrijblijvend.
 • De opdrachtgever garandeert dat alle gegevens die hij bij de offerteaanvraag aan NTE kenbaar heeft gemaakt correct en volledig zijn, zodat de offerte van NTE gebaseerd is op de juiste omstandigheden ( van de locatie) en wensen van de opdrachtgever.
 • De intellectuele eigendomsrechten op de offertes en daarbij de gevoegde documenten rusten bij NTE. Het is de ( potentiële) opdrachtgever niet toegestaan de offerte en daarbij gevoegde documenten aan derden te verstrekken, kenbaar te maken of openbaar te maken.
 • Verschrijvingen of fouten in offertes, overeenkomsten of emailberichten van NTE binden NTE niet.
 • Indien de aanvaarding ( al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is NTE daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij NTE anders aangeeft.

Artikel 4:         Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen.

 • Nadat partijen overeenstemming hebben bereikt over de afspraken, stuurt NTE de opdrachtgever de overeenkomst. Deze overeenkomst dient door de opdrachtgever ondertekend te worden en binnen 5 dagen teruggestuurd te worden naar NTE. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de overeenkomst heeft ondertekend en binnen de hiervoor genoemde termijn aan NTE heeft geretourneerd. Na de totstandkoming van de overeenkomst en nadat NTE de aanbetaling of het gehele bedrag, indien het een korte termijn boeking betreft, van de opdrachtgever heeft ontvangen is de boeking definitief.
 • Pas nadat de boeking definitief is, is het aan de opdrachtgever toegestaan het optreden van de artiest tijdens het evenement aan te kondigen en drukwerk te ( laten) maken waarop de artiest vermeld wordt.
 • Wijzigingen op de overeenkomst binden slechts NTE nadat NTE deze wijzigingen schriftelijk of middels email heeft bevestigd.
 • Wijzigingen op de overeenkomst kunnen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs.

Artikel 5:         Annulering

 • De opdrachtgever kan de overeenkomst niet kosteloos annuleren. Indien de opdrachtgever,om wat voor reden dan ook, de overeenkomst annuleert dan wel indien het evenement en/of het optreden van de artiest wordt afgelast, dan blijft het volledig overeengekomen bedrag voor de boeking verschuldigd.
 • NTE is gerechtigd het optreden van de artiest te annuleren zonder enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd te zijn, indien door ( een wijziging in) de aard van het evenement en/of ( een wijziging in) de programmaring van het evenement nadelige gevolgen kan hebben voor de artiest zoals reputatieschade.

 

Artikel 6:         Uitvoering van de overeenkomst

 • NTE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • NTE is bevoegd zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen de overeenkomst (deels) door een of meerdere derden uit te laten voeren.
 • De inhoud van het optreden tijdens het evenement door de artiest wordt door de artiest bepaald. De opdrachtgever is bekend met de aard van het optreden dat de artiest zal gaan verzorgen.
 • NTE verstrekt voorafgaand aan het evenement de rider aan de opdrachtgever.
 • De artiest treedt op tijdens het tijdstip of de tijdstippen die partijen zijn overeengekomen. Een verzoek van de opdrachtgever om het tijdstip of de tijdstippen te wijzigen, hoeft niet door NTE gehonoreerd te worden.

 

Artikel 7:         Verplichtingen van de opdrachtgever

 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan NTE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
 • NTE gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij tijdens het evenement geen handelingen verricht die in strijd zijn met de wet en/of die de ( intellectuele eigendoms) rechten van de artiest of van derden schenden.
 • De opdrachtgever dient NTE 2 weken voorafgaand aan het evenement :
 1. Op de hoogte te stellen van alle gegevens over de locatie en het evenement die voor NTE en voor de artiest van belang kunnen zijn.
 2. De contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever aan NTE te verstrekken.
  • De opdrachtgever staat ervoor in dat NTE en de artiest alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kunnen uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten en dat NTE en de artiest de werkzaamheden ongestoord en onder veilige omstandigheden kunnen uitvoeren.
  • De opdrachtgever dient, zonder hiervoor kosten aan NTE in rekening te brengen, ervoor zorg te dragen dat:
 3. De rider wordt nageleefd
 4. De locatie tijdig toegankelijk is voor de artiest en zijn medewerkers
 5. De specificaties en/of aanwijzingen waarop de door NTE te verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn volledig en juist zijn
 6. NTE beschikt over van belang zijnde afspraken die gemaakt zijn met een overheidsinstantie of andere organisatie
 7. Alle noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en toestemmingen zijn verleend
 8. Op de locatie een stevig podium staat en de stroom aanwezig is
 9. De veiligheid van de artiest gewaarborgd is
 10. Voor zover de omvang van het evenement en/of de populariteit van de artiest dat verlangt, een beveiligingsbedrijf het evenement en de artiest beveiligt
 11. Tijdens het evenement overheidsvoorschriften worden nageleefd, waaronder het niet toelaten tot het evenement van ene hoger aantal bezoekers dan is toegestaan
 12. Voor zover NTE geen apparatuur beschikbaar stelt, de nodige geluids- en lichtapparatuur op de locatie aanwezig is en kundig personeel dat deze apparatuur kan bedienen
 13. In de buurt van de locatie een kleedkamer aanwezig is voor de artiest en zijn medewerkers die middels een code of sleutel gesloten kan worden. Deze kleedkamer dient 1 uur voorafgaand aan het optreden en 1 uur na afloop van het optreden beschikbaar te zijn. In deze kleedkamer dient licht, verwarming, een tafel, stoelen, een spiegel, stroom en een gevulde koelkast aanwezig te zijn met consumpties zoals overlegd en eventueel in rider vermeld. In de nabije omgeving van de kleedkamer dienen toiletten aanwezig te zijn
 14. Tijdens het evenement voldoende goed functionerende nooduitgangen en brandblusvoorzieningen aanwezig zijn
 15. In de buurt van het podium parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor de artiest en zijn medewerkers en NTE en zijn medewerkers
  • Komt de opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel niet na, dan kan NTE nimmer aansprakelijk worden gesteld , behoudt NTE het recht nakoming van de overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen, kan dat vertraging in de uitvoering tot gevolg hebben en kan dat leiden tot extra kosten. NTE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze vertraging en heeft het recht de extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  • Voordat de opdrachtgever aankondigingen en dergelijke i.v.m. het optreden van de artiest openbaar maakt, dient de opdrachtgever dergelijke werken te laten goedkeuren door NTE .
  • Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het ( laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of ( laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk .
  • De opdrachtgever is verplicht NTE en de artiest tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen in omstandigheden die voor NTE en/of voor de artiest relevant ( kunnen) zijn.
  • De opdrachtgever vrijwaart NTE voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
  • Indien de artiest optreedt tijdens een besloten evenement, dan is het de opdrachtgever enkel toegestaan personen tot het evenement toe te laten die vallen onder de overeengekomen doelgroep van het evenement en is het de opdrachtgever niet toegestaan het evenement te promoten. Onder een besloten evenement wordt verstaan: een optreden zonder openbare verkoop van toegangsbewijzen en/of het maken van publieke reclame of bekendmaking. Indien het optreden van de artiest bekend gemaakt wordt op uitnodigingen, dan is het enkel toegestaan op de volgende wijze: “Optreden van….”. Enige andere vorm van bekendmaking dienen partijen schriftelijk overeen te komen. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel dan heeft NTE het recht het optreden te annuleren zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie en onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever van de totale overeengekomen vergoeding.
  • Indien het optreden plaatsvindt tijdens een openlucht evenement dan dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat het podium overdekt is en dat de artiest, zijn medewerkers en zaken van de artiest voldoende beschermd zijn tegen schade die weersomstandigheden kunnen veroorzaken.
  • Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van NTE zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.
  • De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle kosten die verband houden met het optreden van de artiest en het evenement voor zijn rekening neemt.
  • Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens NTE die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet , niet tijdig of niet naar behorennakomt of onrechtmatig jegens NTE handelt, dan dient de opdrachtgever alle schade aan NTE te vergoeden die NTE daardoor lijdt.

Artikel 8:         Vergoeding

 • Vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
 • Voor een opdrachtgever zijnde een consument zijn vermelde prijzen inclusief BTW.
 • Vermelde prijzen zijn exclusief vergoeding voor Buma/Stemra en Sena, tenzij anders is aangegeven.
 • NTE heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

 

Artikel 9:         Meerkosten

 • Extra kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht indien:
  1. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan NTE, dat in redelijkheid niet van NTE mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
  2. de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgebreid of gewijzigd waaronder het wijzigen van het tijdstip of de tijdstippen waarop de artiest optreedt.
  3. er sprake is van onvoorziene of gewijzigde omstandigheden.
  4. blijkt dat de locatie andere eigenschappen bevat dan waarvan NTE bij het tot stand komen van de overeenkomst is uitgegaan.
  5. de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens NTE die volgen uit de overeenkomst, de rider of onze algemene voorwaarden.

Artikel 10:        Facturatie en betaling

 • De factuur dient uiterlijk 21 dagen voorafgaand aan het optreden door de opdrachtgever aan NTE te zijn voldaan.
 • Indien de overeenkomst tot stand komt 21 dagen of korter voorafgaand aan het optreden, dan dient de totale vergoeding terstond door de opdrachtgever te worden voldaan.
 • Facturatie van eventuele meerkosten geschiedt onverwijld na het optreden.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever direct in verzuim en is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Indien de opdrachtgever een consument is, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
 • Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van NTE op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.

Artikel 11:                   Apparatuur

 • De opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de apparatuur.
 • Indien schade aan de apparatuur is veroorzaakt door de opdrachtgever, door zaken die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of door aanwezigen op het evenement, dan is de opdrachtgever daar volledig voor aansprakelijk. De opdrachtgever dient zich voor deze risico’s te verzekeren.
 • De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat er correcte stroomvoorziening, kabels e.d beschikbaar zijn waaraan de apparatuur kan worden aangesloten.

Artikel 12:                   Opschorting en ontbinding

 • NTE is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
  1. NTE, de door NTE ingeschakelde derde of de artiest bij het uitvoeren van de overeenkomst naar de mening van NTE wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie, waaronder weersomstandigheden die tot een gevaarlijke situatie zouden kunnen leiden.
  2. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de overeenkomst dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen.
  3. na het sluiten van de overeenkomst NTE ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  4. de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt.
 • De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk van een  opschorting zoals vermeld in artikel 12.1 in kennis gesteld.
 • NTE is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens NTE niet nakomt, waaronder zijn betalingsverplichting en de verplichting tot het verstrekken van informatie, en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de opdrachtgever een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.
 • NTE is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, in geval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
 • Voorts is NTE bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Indien NTE tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien de overeenkomst ( deels) wordt ontbonden dan zijn de vorderingen van NTE op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien NTE de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • NTE behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen, waaronder omzetverlies.

Artikel 13:                   Aansprakelijkheid en verjaring

 • NTE kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
  • een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15
  • enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 • NTE is niet aansprakelijk voor schade , van welke aard dan ook, doordat NTE is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • NTE is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet is nagekomen welke volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet.
 • Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de opdrachtgever aan NTE kenbaar heeft gemaakt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die NTE daardoor lijdt, waaronder gemaakte extra kosten.
 • NTE is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van de opdrachtgever of van derden waarvan dan wel waarop NTE werkzaamheden verricht.
 • NTE kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, waaronder verlies, beschadiging en diefstal van zaken of letselschade, geleden door de opdrachtgever of door derden die aanwezig zijn op het evenement. De succesvolle organisatie van het evenement is ten aller tijde de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De organisatie van het evenement is geheel voor risico van de opdrachtgever. Dit betekent onder meer dat de opdrachtgever zich tegenover de verhuurder of eigenaar van de locatie presenteert als de organisator van het evenement en volledig aansprakelijk is voor enige schade die deze verhuurder of eigenaar lijdt tijdens het evenement, tenzij de schade veroorzaakt is door een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van NTE of de artiest.
 • Indien NTE en/of de artiest tijdens het evenement schade lijdt, waaronder verlies, beschadiging of diefstal van zaken of letselschade, dan is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk, tenzij de schade is veroorzaakt door een handelen en/of nalaten van NTE en/of van de artiest. De opdrachtgever dient zich voor dergelijke risico’s zodanig te hebben verzekerd dat door NTE en de artiest opgelopen schades volledig vergoed worden door de verzekeraar van de opdrachtgever. Op eerste verzoek van NTE dient de opdrachtgever een kopie van de polis van deze verzekering aan NTE te verstrekken.
 • NTE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, geleden verliezen, gemiste omzet, gemiste besparingen, gestegen kosten of onkosten, schade door bedrijfsstagnatie, opgelegde boetes, arbeidskosten of reputatieschade.
 • Aansprakelijkheid aan de zijde van NTE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat pas op het moment dat de opdrachtgever NTE een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin duidelijk de tekortkoming van NTE wordt omschreven en NTE een redelijke termijn wordt gegeven alsnog na te komen en NTE aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.
 • Indien NTE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade dan is de aansprakelijkheid van NTE beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van NTE gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot de uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van NTE beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechterlijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft voor het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De opdrachtgever vrijwaart NTE voor vorderingen die derden tegen NTE instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheid, waarvoor NTE niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De opdrachtgever is gehouden NTE op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die door NTE mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
 • Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van NTE. Handelt de opdrachtgever niet tijdig dan verjaart de rechtsvordering.
 • Indien de opdrachtgever goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan NTE ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan NTE ter beschikking zijn gesteld, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 14:                   Klachten

 • Een klacht over de werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk of via email binnen 14 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft resp. de factuurdatum, aan NTE kenbaar te worden gemaakt.Indien een klacht niet tijdig bij NTE wordt ingediend dan wordt de klacht niet in behandeling genomen en vervalt het recht op schadevergoeding.
 • Heeft de opdrachtgever een klacht dan geeft dat de opdrachtgever niet het recht de betaling van de factuur op te schorten.
 • De opdrachtgever dient NTE de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. De aansprakelijkheid van NTE is ten allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 13 is opgenomen.

Artikel 15:                   Overmacht, annulering door NTE en vervangende artiest

 • NTE kan niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: weersinvloeden, overstromingen, aardverschuivingen, natuurrampen, terrorisme, pandemieën, belemmering door derden, die van overheden inbegrepen, verkeersbelemmeringen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, brand, internetstoring, stroomstoring, virusinfectie- of computerinbraak door derden, dataverlies veroorzaakt door derden, het kapot gaan van apparatuur, ziekte of persoonlijke (familie) omstandigheden van de artiest, zoals overlijden en geboorte, of overige omstandigheden waardoor de artiest verhinderd is, waaronder het hebben van een optreden in het buitenland, stakingen of overheidsmaatregelen.
 • Onder overmacht dient tevens te worden verstaan en niet-toerekenbare tekortkoming van een door NTE ingeschakelde derde partij.
 • Indien er sprake is van overmacht dan stelt NTE de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. In een dergelijke geval is NTE bevoegd de overeenkomst te annuleren of het optreden te verplaatsen zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of kan NTE alternatieve artiesten aan de opdrachtgever voorleggen. NTE is hiertoe niet verplicht. Wenst de opdrachtgever een andere artiest te boeken voor het evenement dan komen de eventuele extra kosten van deze andere artiest voor rekening van de opdrachtgever.
 • Indien er sprake is van een overmachtssituatie dan heeft NTE het recht de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.

 

Artikel 16:                   Intellectuele eigendomsrechten

 • De opdrachtgever vrijwaart NTE voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 • Het is de opdrachtgever enkel toegestaan de naam van de artiest en het daarbij behorende logo te gebruiken om het evenement aan te kondigen. 
 • De over het optreden vereiste Buma/Stemra en Sena rechten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders in het contract vermeld.
 • Het is de opdrachtgever enkel toegestaan geluid- en beeldopnamen van het optreden van de artiest te maken met voorafgaande toestemming van NTE.

 

Artikel 17:                   Sponsoring

 • Het evenement en het optreden mogen niet zonder voorafgaande toestemming van NTE gesponsord worden door een bedrijf en zal niet op enige wijze gekoppeld worden aan een bepaald product en/of een bepaalde dienst. De artiest kan niet gehouden worden bepaalde promotieactiviteiten ten behoeve van de opdrachtgever en/of van een derde uit te voeren.

Artikel 18:                   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op elke overeenkomst tussen NTE en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en NTE worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar NTE gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat NTE zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.